45.000.000 50.000.000 
Thương hiệu:
50.000.000 55.000.000 
Thương hiệu: